Đặt lệnh

Phần này nhiều clip ngắn 3-5' rất dễ hiểu.

Thời gian giao dịch

Các loại lệnh

Cách đặt lệnh

1. Bảng giá

2. App điện thoại

3. Môi giới

Môi giới sẽ đặt lệnh theo yêu cầu của khách hàng trong các trường hợp:

  • Gom cổ phiếu , hạ giá vốn

  • Căn bán để không bị call margin

  • Hỗ trợ thông tin lãi lỗ..

  • Ủy thác đầu tư

  • Cơ cấu danh mục

4. Tổng đài, sàn giao dịch

Last updated