Cổ phiếu 2019

Ấn tượng

  • ROS cho không 2%/ phiên

  • Thị trường gần như mất thanh khoản

  • PDR tăng trưởng bất chấp

  • Game chứng quyền MWG. FPT

  • VCB, BID với game bán vốn ngoại

  • Deal đồn đoán về thỏa thuận VIC, VRE

  • CTG đổi chủ tịch

  • Câu chuyện ESOP của MWG

Số 1: Blue chip, cô đặc

Số 2: Tăng trưởng CANSLIM

Số 3: Thiên thời

PPC

Bonus 1: Game Chứng quyền

Bonus 2: Game ESOP của MWG, FPT

Câu chuyện VIC mua VRE, VHM

Last updated