🍀Thực chiến - Bớt lý thuyết

Chất xúc tác (tiếng Anh: Catalyst) trong thị trường chứng khoán đẩy giá của chứng khoán tăng hoặc giảm đáng kể. Nó bao gồm

  • Sự kiện: bên ngoài doanh nghiệp

  • Tin tức: bên trong doanh nghiệp

  • Thời điểm

Last updated