Về blog này

Bác Alan Phan từng bảo thích dùng từ nghèo khó hơn nghèo khổ.

  • Xuất phát là nghèo khiến mọi thứ khó khăn hơn.

  • Khi nghèo, buộc phải chăm chỉ hơn, học và làm nhiều hơn !

1. Website

Trước đó là chungkhoancenter.com -> đổi tên thành gslab.vn

Cả 2 wed đều dễ bị hack, tấn công quá.

2. Viết đồ họa hình ảnh trên Instagram

Đăng bài từ dưới lên trên -> Phải hoàn thiện mới upload lên được

Ai làm instagram puzzle sẽ hiểu.

3. Viết lên trang tài liệu này

Last updated